Vibe 35

Cookies GDPR

Vibe 35​ Vibration Fitness

Podmienky spracovania osobných údajov (GDPR)

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, pripravené s ohľadom na nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb a produktov a komunikácie so zákazníkmi, a ako tieto údaje používame a chránime. 1. Prevádzkovateľ: Spoločnosť NEUROBALANCE s. r. o. so sídlom Bajkalská 2C, Bratislava - Ružinov, IČO: 53 729 161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 153546/B, poskytuje širokú škálu služieb v oblasti fitness, vrátane individuálnych a skupinových tréningov, poradenstva, vzdelávania a predaja doplnkov výživy. 2. Ktoré údaje spracúvame Spracúvame rôzne druhy informácii od našich zákazníkov alebo o našich zákazníkoch podľa toho, ktoré služby alebo produkty využívajú, a to najmä nasledovné osobné údaje: a) Zdravotný stav Za účelom správneho nastavenia tréningového procesu zaznamenávame do Karty klienta naslednovné údaje zákazníka: 1. ZDRAVOTNÝ ZÁZNAM Bolesti, Zranenia, Alergie, Diagnózy, Zamestnanie, Stres / Príčiny, Športová minulosť, Súčasná športová aktivita, Hobby, Fajčenie / Alkohol, Spánkový režim, Zaspávanie/ Prebudenie, Pitný režim (množstvo), Pitný režim (Typ/ Pravidelnosť), Káva/ Čaj, Stravovací režim / Počet dávok/ Množstvo/ Druh potravín/ Pravidelnosť. 2. MERANIA – zaznamenávané priebežne / minimálne 1x za mesiac Výška, Váha, Telesný tuk, Hrudník, Pás, Boky, Paže, Stehná, Lýtka 3. DIAGNOSTIKA Skrátené svaly, oslabené svaly. b) Tréningový plán Zaznamenávame typy cvičení zákazníka v konkrétny dátum. c) Marketingová komunikácia Na účely komunikácie so svojimi zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi zhromažďujeme ich základné identifikačné a kontaktné údaje ohľadom zasielania informačných materiálov o produktoch a službách. Ide o nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, vek, e-mailová adresa, telefónne číslo. d) Súťaže V prípadoch, keď organizujeme súťaže pre našich zákazníkov alebo pre kohokoľvek, kto sa do nich zapojí, zhromažďujeme len nevyhnutné identifikačné údaje súťažiacich ako aj ich kontaktné údaje na účel vyhodnotenia súťaže, jej priebehu a vyhlásenia výsledkov. e) Hodnotenie kvality služieb Za účelom hodnotenia našich služieb zhromažďujeme informácie týkajúce sa identifikácie zákazníka pre účely zlepšovania kvality služieb. Ide o nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo. f) Webstránka Naša spoločnosť získava osobné údaje potencionálnych zákazníkov z našej web stránky www.vibe35.sk 3. Ako údaje používame Osobné údaje našich zákazníkov zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi na viacero účelov, a to najmä: a. primárne v súvislosti s poskytnutím služby či dodania objednaného produktu/ služby, najmä na účel jednoznačnej identifikácie, správy. (Právnym základom je spracovávanie osobných údajov na základe čl. 6 bod 1 písm. b/ Nariadenia GDPR); b. v súvislosti s poskytnutím služby pre správne nastavenie tréningového procesu so zákazníkom; c. v súvislosti so zasielaním obchodných a marketingových ponúk zákazníkom, na základe našich oprávnených záujmov, ktorými je dosiahnutie základného účelu podnikateľskej činnosti, pričom len vďaka týmto ponukám máte možnosť dozvedieť sa o užitočných novinkách o našich službách a produktoch (Právnym základom spracovávania osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu je čl. 6 bod 1 písm. f/ Nariadenia GDPR alebo na základe súhlasu dotknutej osoby čl. 6 bod 1 písm. a/ Nariadenia GDPR); d. na základe výslovného súhlasu zákazníka udeleného nám na účel bližšie uvedený v samotnom znení súhlasu (Právnym základom spracovávania osobných údajov je udelenie súhlasu dotknutej osoby čl. 6 bod 1 písm. a/ Nariadenia GDPR e. v obmedzenom rozsahu za účelom plnenia daňových, účtovných a ostatných zákonných povinností podľa príslušných právnych predpisov. (Právnym základom spracovávania osobných údajov je plnenie právnych povinností prevádzkovateľa čl. 6 bod 1 písm. c) Nariadenia GDPR); f. v prípade ak ste voči našej spoločnosti uplatnili práva z titulu reklamačného konania, naša spoločnosť spracúvať Vaše údaje na účely vybavenia reklamácie. Právnym základom je v tomto prípade plnenie zmluvných povinností v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR v spojení s plnením právnej povinnosti v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Ako záruku dodržiavania našich záväzkov sme zároveň zabezpečili, že osobné údaje budú použité výhradne na stanovený účel alebo na zákonný a zlučiteľný účel, pričom tieto pravidlá sa aplikujú na každý z uvedených účelov. Osobné údaje zákazníkov, s výnimkou nutných osobných údajov určených na identifikáciu víťazov v rámci rôznych súťaží, nezverejňujeme. Zároveň Vám zaručujeme, že v rámci nášho spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín, mimo územie Európskej Únie či do medzinárodných organizácií. 4. Automatizované rozhodovanie a profilovanie Aby sme Vás mohli informovať o najvhodnejších obchodných a marketingových ponukách, osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a/alebo ktoré sme v rámci poskytovania našich produktov a služieb o Vás získali, podrobne analyzujeme a vyhodnocujeme. Takéto analýzy vykonávame na základe našich oprávnených záujmov smerujúcich k individualizovaným ponukám našich produktov a služieb a celkovému zlepšenie našich produktov a služieb. Dôsledkom takéhoto spracúvania pre Vás je prispôsobenie našich ponúk čo najbližšie Vašim potrebám. 5. Ako údaje zdieľame Osobné údaje zákazníkov zdieľame vždy len spôsobom akým nám to právne predpisy umožňujú a na základe príslušných zmlúv zabezpečujúcich primeranú ochranu osobných údajov. 6. Ako môžete nakladať s Vašimi údajmi Ako náš zákazník a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva môžete (i) osobne na prevádzke Balance gymu, (ii) elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese: info@power-plate.sk. Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od Vašej žiadosti. V prípade pochybnosti o Vašej totožnosti Vás môžeme požiadať, o dodatočné overenie Vašej totožnosti.

Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä: a) Právo na prístup Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiut ýchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl.15NariadeniaGDPRresp.§ 21Zákona. b) Právo na opravu K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu. c) Právo k vyradeniu Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia GDPR resp. § 23 Zákona, môžete požadovať od vyradenie Vašich osobných údajov. O vyradenie preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. d) Právo na obmedzenie spracúvania Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia GDPR resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad, počas toho ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. e) Právo namietať voči spracúvaniu Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme. f) Právo podať sťažnosť Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením GDPR resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220. Celé znenie Nariadenia GDPR nájdete tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf g) Právo odvolať súhlas Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu, ako napr. osobne na prevádzke, elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese: info@power-plate.sk

7. Odkiaľ máme Vaše údaje Osobné údaje, ktoré o zákazníkoch spracúvame získavame od našich zákazníkov. 8. Ako dlho a kde údaje uchovávame Osobné údaje zákazníkov uchovávame po rôzne dlhú dobu v závislosti od dôvodu spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že osobné údaje spracúvame: 1. na základe súhlasu – po dobu v súhlase výslovne uvedenú alebo do jeho odvolania; 2. boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a našou spoločnosťou; a/alebo 3. zanikli všetky Vaše záväzky voči našej spoločnosti; a/alebo 4. boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo 5. boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a našou spoločnosťou; a/alebo 6. boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo 7. uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo 8. bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo 9. nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov. Po uplynutí vyššie uvedených lehôt sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely typu archivácia, či štatistika. Osobné údaje zákazníkov uchovávame na serveroch www.vibe35.sk a v tlačenej forme priamo na prevádzke Vibe 35. 9. Prechodné ustanovenia o spracúvaní osobných údajov po 1. 5. 2022 Dávame do pozornosti, že Vaše osobné údaje získané a spracúvané zákonným spôsobom na marketingové účely do 1.5.2022 budeme po tomto dátume a v súlade s týmto účelom spracúvať aj naďalej. Spracúvanie budeme uskutočňovať na základe nášho oprávneného záujmu a záujmu VIBE 35 – priamy marketing. Naša spoločnosť Vás na účel priameho marketingu môže kontaktovať písomne, elektronickou poštou, telefonicky. Voči takémuto spracúvaniu máte podľa bodu 6 týchto pravidiel garantované právo namietať. 10. Zmeny týchto pravidiel Znenie týchto pravidiel sme oprávnení zmeniť, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spôsobilým ovplyvniť Vaše práva, vhodným spôsobom Vás nato s dostatočným predstihom upozorníme.