Vibe 35

Prevádzkový poriadok

Vibe 35​ Vibration Fitness

Prevádzkový poriadok

I.
Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia
Obchodné meno: NEUROBALANCE s.r.o.
Adresa sídla prevádzkovateľa: Bajkalská 2C, Bratislava – Ružinov
Kontakt: (tel., e-mail) Mgr. Jana Absolonová +421 911 582 301, jana.absolonova @ power-plate.sk
IČO: 53 729 161
Názov a adresa prevádzky: VIBE 35 prevádzkované na ulici Trnavská cesta č.106, Bratislava Ružinov
Zameranie činnosti v mieste podnikania: športovo-relaxačné centrum

II.
Druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb.
Individálne a skupinové cvičenia na strojoch Power Plate Move, Personál.
Zdravotné kontraindikácie:

 • Tehotenstvo
 • DVT/ Hlboká žilová trombóza
 • Kardiovaskulárne ochorenie
 • Nedávne rany po operácii či chirurgickom zásahu
 • Syntetické alebo umelé kĺby
 • Akútna prietrž / ochorenie platničiek / spondylolysis
 • Ťažká cukrovka
 • Epilepsia
 • Akútne ochorenie / zápalové procesy
 • Ťažké migrény
 • Použitie kardiostimulátora
 • Nedávno aplikované vnútromaternicové teliesko, kovové čapy, skrutky
 • Tumors (nádory a okologické ochorenie)
 • Problémy so sietnicou / disfunkcia sietnice

III.
Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia
(1) Uloženie civilného a pracovného odevu, ako aj pomôcok na upratovanie je oddelené.
(2) V prevádzkovej miestnosti a v priestoroch pre osobnú hygienu (WC) je k dispozícii umývadlo s výtokom studenej pitnej vody a teplej vody a sprchy.
(3) Odvetranie prevádzkovej miestnosti je zabezpečené priamo (otvárateľnými oknami).
(4) Osvetlenie prevádzkovej miestnosti je zabezpečené priamo (denné osvetlenie) alebo nepriamo (umelé osvetlenie).
(5) K dispozícii je dostatočné množstvo čistej bielizne (uteráky) primerané predpokladanému počtu zákazníkov. Pre každého zákazníka je k dispozícii nepoužitá čistá bielizeň.
(6) V zariadení je viditeľne umiestnené bezpečnostné a zdravotné označenie o zákaze fajčenia.
(7) V zariadení je k dispozícii lekárnička s predpísaným obsahom.
(8) Návštevníci v priestoroch fitness centra cvičia a používajú zariadenia na vlastné nebezpečenstvo. Za úmyselné či nevhodné preceňovanie svojich fyzických schopnostiach si návštevník zodpovedá sám. Každý návštevník má možnosť požiadať obsluhu o vysvetlenie cvičenia na danom stroji alebo cviku a pomoc pri cvičení.

IV.
Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia

(1) Pri prvej návšteve má prevádzkovateľ právo požiadať o overenie totožnosti klienta preukázaním sa platným dokladom (občiansky preukaz, pas). V prípade, že klient odmietne preukázať sa platným dokladom, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na nepustenie klienta do priestorov Centra.
(2) Akýkoľvek zakúpený vstup je neprenosný a špecifický pre každého klienta.
(3) Pri prvej návšteve centra poskytne prevádzkovateľ na vyžiadanie poverenú osobu, ktorá klienta prevedie priestormi fitness centra a podá inštruktáž, ak je to potrebné.
(4) Klient je povinný vopred sa objednať alebo prihlásiť sa prostredníctvom webu na skupinové alebo individuálne cvičenie.
(5) Služby a tovar, ktoré klient odoberá počas návštevy centra sú vyúčtované pri ich poskytnutí.
(6) Dĺžka jedného tréningu je 35 minút. Dĺžka jedného skupinového/Individuálneho cvičenia je 35 minút v závislosti od tréningu. V prípade ak sa klient rezervovanej lekcie nezúčastní bude mať prevádzkovateľ právo tohto klienta vyradiť a neumožniť mu jeho prihlásenie na iné skupinové cvičenia.
(7) Na skupinové/Individuálne cvičenie sa musí klient prihlásiť prostredníctom registrácie na web stránke, osobne na recepcii alebo telefonicky.
Súkromné skupinové/individuálne cvičenie si dohaduje klient individuálne s prevádzkovateľom. Klient si môže vybrať ním preferovaný termín a čas súkromného skupinového cvičenia, ktorý sa ale nemôže prekrývať so skupinovým cvičením. Dĺžka jednej lekcie je 35 minút. Aktuálne ceny súkromného skupinového/individuálneho cvičenia sú uvedené v cenníku, ktorý je vždy dostupný na prevádzke alebo na web stránke. Súkromné skupinové cvičenie je možné zrušiť 7 hodín pred začatím lekcie. V opačnom prípade je hodina štandardne účtovaná podľa aktuálneho cenníka.
(8)Každé skupinové/individuálne cvičenie je limitované počtom klientov. V prípade naplnenia kapacity danej lekcie môže prevádzkovateľ odmietnuť poskytnutie služby klientovi.(9) K úschove vecí v šatniach slúžia očíslované skrinky so zámkami.
(10) Zodpovednosť prevádzkovateľa za škodu vzniknutú klientovi sa riadi platnými právnymi predpismi. prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v centre.
(11) Klient je povinný pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú. Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, násilne otvoriť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci, nájdené v násilne otvorenej skrinke, skladovať.
(12) Prevádzkovateľ neposkytuje akékoľvek informácie o tretích osobách ato najmä o kontaktných údajoch, histórií návštev.
(13) Strata, odcudzenie, či poškodenie kľúča je spoplatnená podľa platného cenníka.
(14) Klient nie je oprávnený uplatňovať od prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov primeraných a odôvodnených obmedzení prevádzky centra (športové, spoločenské či iné akcie) pokiaľ bol o nich informovaný pri vstupe.
(15) Prevádzkovateľ má právo prenajať ktorékoľvek športovisko alebo jeho časť inej osobe alebo osobám.
(16) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku centra v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, výpadok elektriny vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu.
(17) Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi prevádzkovateľa umiestnených na prevádzke počas celej doby návštevy centra.
(18)Poháre s vodou, alebo iným nápojom nie je povolené roznášať po priestore centra.
(19) Deti do 15 rokov majú vstup do Centra dovolený iba pod odborným dohľadom profesionálneho trénera alebo pod dohľadom osoby staršej ako 18 rokov, ktorá za ňu zodpovedá Deti do 15 rokov majú vstup na skupinové cvičenia dovolený pod dohľadom rodičov alebo trénera.
(20) Zákaz vstupu do centra platí pre:
a. Osoby pod vplyvom alkoholu alebo toxických látok
b. Osoby so zvieratami
c. Osoby trpiace prenosnými, infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných klientov
d. Osoby, ktoré zamýšľajú využiť centrum na komerčné alebo neštandardné využitie bez povolenia zodpovednej osoby (manažér prevádzky)
e. Osoby špinavé v znečistenom oblečení

VI.
Spôsob a frekvencia upratovania a maľovania prevádzky

(1) Upratovanie zariadenia sa vykonáva denne pred začatím, alebo po skončení prevádzky a priebežne počas zmeny.
(2) Pomôcky na upratovanie sa skladujú v určenom osobitnom priestore .
(3) Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa vykonáva najmenej raz za dva roky.
(4) Pomôcky na upratovanie je potrebné denne čistiť / prať, sušiť a podľa potreby dezinfikovať.

V.
Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností a zriaďovacích predmetov

(1) Pracovné plochy, podlahy, zariadenia pre osobnú hygienu sa denne pred začatím alebo po skončení prevádzky, príp. priebežne počas výkonu práce mechanicky očistia roztokom teplej vody a čistiaceho prostriedku. Po dôkladnej mechanickej očiste sa tieto plochy dezinfikujú vhodným dezinfekčným prípravkom.
(2) Na dezinfekciu sa používajú dezinfekčné prípravky registrované v SR. Dezinfekčný roztok sa pripravuje vždy čerstvý, čo najkratší čas pred použitím, presne podľa návodu výrobcu, t.j. dodržiava sa výrobcom odporúčaná koncentrácia a expozičný čas.
(3) V prevádzke sa rešpektuje zásada striedania dezinfekčných prípravkov (min. 1 x štvrťročne) s rôznou účinnou zložkou ako prevencia vzniku rezistencie mikroorganizmov proti účinnej zložke prípravku.
(4) Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s obnaženým telom zákazníka sa umyjú a dezinfikujú po každom zákazníkovi.
(5) Jeden deň v týždni je vyhradený ako čistiaci deň na kompletné upratovanie a dezinfekciu pracoviska mimo prevádzkových hodín.

VI.
Spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou

(1) Pri manipulácii s bielizňou nedochádza k vzájomnému kríženiu, či zámene čistej a použitej bielizne.
(2) Skladovanie čistých a použitých uterákov, ako aj civilného a pracovného odevu je oddelené.
(3) Použitá bielizeň sa skladuje vo vyčlenenom priestore v pracích alebo umývateľných a dezinfikovateľných obaloch, oddelene od čistej bielizne. Na pranie sa odnáša denne.
(4) Ak sa použitá bielizeň perie a žehlí v domácnosti prevádzkovateľa, tak oddelene od jeho bielizne. Pri praní sa používa vyvárka alebo dezinfekčný prostriedok. Bielizeň sa po vysušení žehlí.
(5) Do zariadenia sa prepravuje čistá bielizeň zabalená tak, aby nedošlo k jej znečisteniu.

VII.
Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia

(1) Odpad, ktorý vzniká, sa zhromažďuje v uzatvárateľných nádobách opatrených plastovými vreckami.
(2) Príslušné zberné nádoby sa denne vyprázdňujú, čistia a dezinfikujú.
(3) Odpad sa zneškodňuje prostredníctvom oprávnenej odbornej firmy na základe príslušnej zmluvy.

VIII.
Všeobecné ustanovenia

(1) Prevádzkový poriadok zariadenia je sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.
(2) Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia.